Про позицію спільнот гідів Європи та світу

Війна показує, хто є хто.
Ще недавно туристичні гіди України вважали статусним для себе членство у Всесвітній федерації асоціацій туристичних гідів World Federation of Tourist Guide Associations. (WFTGA) та у Європейській федерації асоціацій туристичних гідів FEG Tourist Guides.
З початком війни Росії проти України Гільдія гідів письмово звернулася до цих організацій, щоб вони виступили на підтримку України та відмовили країні-агресору у членстві.
Проте у відповідь пролунала промовиста тиша.
2 та 3 березня ми повторно звернулися до керівництва цих організацій із проханням засудити вторгнення та підтримати Україну, як це зробив увесь цивілізований світ.
У відповідь – тиша.
Після наполегливих звернень з нашого боку, 7 березня WFTGA розродилося у своїх соцмережах картинкою з хештегом #WFTGAforPeace. Без тексту та пояснень.
8 березня на чергове письмове звернення Гільдії гідів підтримати нас у нашій боротьбі, WFTGA надіслали листа, в якому зазначили, що вони «…аполітична та нерелігійна організація, і ми прагнемо до того, щоб залишатися такою навіть у ці важкі години. Ми закликаємо та виступаємо за мир та підтримуємо контакти з туристичними гідами у всіх пострадавших країнах. Ми не можемо сказати, що знаємо чи розуміємо політичні погляди інших, і ми можемо лише бажати, щоб усі залишалися в безпеці».
FEG і досі, через майже місяць повномасштабної війни в Україні, зберігає мовчання.
Судячи з реакції цих представників туристичного ринку на події в Україні, вони не засуджують Росію, яка напала на нашу країну і бомбить наші міста та вбиває мирних жителів.
У нас питання до гідів, які пишаються членством у цих організаціях і носять на бейджах їхні логотипи. Вам не соромно за членство в таких організаціях, які вдають, що війни немає? І яким членські внески від гідів із Росії не палять кишеню?
Вам нормально із вашим бейджем? Все ще готови його носити?
А ще є питання до тих гідів, які не є членами цих організацій. Ви хочете, щоб ці «амбасадори світу», які не засуджують війну та вбивства українців, були представлені в нашій країні?
Ми – ні. Тому що в той час, коли українська громадськість, громадські туристичні організації та офіційні інституції закликають міжнародні організації висловитись у підтримку України в її вітчизняній війні з російськими оккупантами, WFTGA і FEG мовчки спостерігають за вбивставами, підкреслюючи свою аполітичність.
Ми звертаємось до всіх гідів: знайдіть спосіб донести свою позицію до цих організацій: в офіційних зверненнях, у соцмережах, у коментарях.
Не плямуйте себе членством у таких організаціях.
Якщо WFTGA та FEG не готові відкрито засудити агресію Росії та позбавити її членства, їм точно не місце в Україні.
Їхнє мовчання неприйнятне.
War shows who is who.
Until recently, tourist guides of Ukraine considered their membership in the World Federation of Tourist Guide Associations (WFTGA) and in the European Federation of Tourist Guides (FEG Tourist Guides) to be their status.
Since the invasion of Russia, the Guild of Guides appealed in writing to these organizations to support Ukraine and deny membership to the aggressor country.
However, there was an eloquent silence in response.
On March 2 and 3, we again appealed to the leadership of these organizations to condemn the invasion and support Ukraine, as the entire civilized world did.
The answer was silence.
After persistent appeals from us, on March 7 WFTGA manifested in Instagram and Facebook accounts with the hashtag #WFTGAforPeace. Without text and explanations.
On March 8, at the next written request of the Guild of Guides to support us in our struggle, the WFTGA sent a letter stating that they are “an a-political and non-religious organization, and we strive to ensure that we remain so even during these challenging times. We are calling for and advocate for peace and have contacts with the Tour guides in all affected countries. We cannot assume to know or understand the political standing of others, and we can only wish that all are and remain safe. "
The FEG is still silent after almost a month of the full-scale war in Ukraine.
Judging by the reaction of these representatives of the tourist market to the events in Ukraine, they do not condemn Russia, which attacked our country and is bombing our cities and killing civilians.
We have questions to guides who are proud of their membership in these organizations and wear their logos on their badges. Are you not ashamed of membership in such organizations who pretend that there is no war? And what membership fees from Russian guides do not burn your pockets?
Are you okay with your badge? Still ready to wear it?
And there are questions for those guides who are not members of these organizations. Do you want these "ambassadors of the world" who do not condemn the war and the killings of Ukrainians to be represented in our country?
We DO not. Because at the time when the Ukrainian public, tourism organizations and official institutions are urging international organizations to speak out in support of Ukraine in its patriotic war with the Russian invaders, the WFTGA and FEG are silently watching the killings, emphasizing their apolitical nature.
We appeal to all guides: find a way to convey your position to these organizations: in official appeals, on social networks, in comments.
Do not tarnish yourself with the membership in such organizations.
If the WFTGA and the FEG are not ready to openly condemn Russia's aggression and deprive it of membership, they certainly have no place in Ukraine.
Their silence is unacceptable.