Умови та правила

ПРАВИЛА НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
 • Членство в ГО «Гільдія професійних екскурсоводів та гідів-перекладачів» (далі –Організації) є добровільним та індивідуальним;
 • Членом Організації може бути будь-який громадянин України, іноземний громадянин, особа без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 18 років, які здійснюють діяльність в якості гідів-перекладачів, екскурсоводів, а також зацікавлені у спільному рішенні статутних цілей Організації, готові визнавати Статут Організації, сплатити вступний внесок, регулярно сплачувати членські внески та брати особисту участь у роботі Організації;

Прийом членів Організації здійснюється Правлінням Організації (далі за текстом «Правління») на його засіданні 2/3 голосів присутніх членів Правління, або відповідною Радою відокремленого підрозділу Організації на її засіданні, 2/3 голосів присутніх членів Ради на підставі письмової заяви, після сплати вступного внеску. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

 • Члену Організації може видаватися членський квиток або бейдж, що підтверджує членство в Організації (форма членського квитка та/або бейджа затверджується Правлінням). Бейдж видається терміном на 1 рік.
 • Припинення членства в Організації відбувається:

а) за власним бажанням (за заявою). Вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою учасника Організації на ім'я Голови Правління. Членство в Організації припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у громадському об'єднанні.
б) за ініціативою Правління чи за ініціативою членів Організації, стосовно члена Організації, якщо його діяльність суперечить вимогам статуту Організації.

 • Членство в громадському об'єднанні членів, обраних на посади керівника громадського об'єднання чи заступника такого керівника припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.
 • Виключення з Організації може бути проведено у випадках порушення Статуту, невиконання рішень Правління чи Голови Організації, невиконання своїх обов'язків, пов'язаних з трудовою та майновою участю в його діяльності, несплати вступних та членських внесків без поважних причин, за діяльність, яка суперечить статутним цілям і завданням Організації, за дії, що дискредитують організацію, що завдають їй моральної чи матеріальної шкоди.
 • Рішення про виключення членів з Організації є прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, або відповідної Ради відокремленого підрозділу Організації. Рішення про виключення може бути оскаржене Правлінню.
 • Органи державної влади та органи місцевого самоврядування не можуть бути членами Організації.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • Усі члени Організації є рівними у реалізації своїх прав та обов'язків.
 • Члени Організації мають право:

- вносити свій інтелектуальний, майновий та інші внески в Організацію;
- брати участь у всіх заходах та ініціативах, в обговоренні всіх питань, що стосуються діяльності Організації, приймати участь у всіх заходах, які проводить організація;
- вносити пропозиції по удосконаленню діяльності Організації щодо змін та доповнень до Статуту, висувати представників, обирати та бути обраними до складу керівних, контрольно-ревізійних органів Організації, та органів відокремлених підрозділів Організації, контролювати їх діяльність;
- у пріоритетному порядку користуватися інформацією, що є у розпорядженні Організації;
- представляти організацію за дорученням Правління на різних Загальних зборах, симпозіумах, у засобах масової інформації, тощо;
- звертатися до керівних органів Організації із заявами, проектами, скаргами з усіх аспектів діяльності Організації, одержувати відповіді, висновки щодо внесених проектів, програм, пропозицій та інших питань;
- оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Правління та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах.
- оскаржувати рішення загальних зборів до суду;
- одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
- звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
- вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в Організації до прийняття рішень з цих питань;
- вільно виходити з членів Організації на підставі заяви.

 • Члени Організації зобов′язані:

- знати та виконувати положення Статуту, та прийняті відповідно до нього документи;
- не здійснювати дії, що порушують Статут, завдають моральної або матеріальної шкоди Організації, а також дії, що суперечать статутним цілям Організації;
- виконувати рішення керівних органів Організації та відповідних відокремлених підрозділів Організації, прийнятих відповідно до їх компетенції;
- сприяти своєю діяльністю підвищенню ефективності роботи Організації, зміцненню авторитету Організації, активно брати участь в її діяльності;
- своєчасно сплачувати членські внески в порядку і розмірах, встановлених Правлінням та відповідними підрозділами Організації;
- при здійсненні діяльності дотримуватися вимог діючого Законодавства України, цього Статуту, та прийнятих згідно з ним інструкцій, правил та інше.